Здравствене књижице

Осигураници РФЗО право на здравствену заштиту остварују на основу оверене здравствене књижице. Здравствена књижица добија се приликом пријаве на здравствено осигурање у надлежној филијали , односно испостави РФЗО.

Хитну здравствену заштиту установе дужне су да пруже свим грађанима, без обзира на то да ли имају књижицу, као и да ли је она оверена.

pdf Документација потребна за издавање здравствене књижице је пописана у брошури за осигурана лица.

 

Подаци о месечном износу прихода као цензусу за стицање својства осигураног лица у складу са Правилником о месечном износу прихода као цензусу за стицање својства осигураног лица („Сл.гл.РС“, бр. 112/06 и 5/09):

 

2024 МИНИМАЛНА ЗАРАДА ПО (ЧЛАНУ ПОРОДИЦЕ) МИНИМАЛНА ЗАРАДА+30% (САМ) БРОЈ РАДНИХ ДАНА ФОНД САТИ ЗА ПУНО РАДНО ВРЕМЕ
ЈАНУАР 49.864,00 динара 64.823,20 динара 23 184
ФЕБРУАР 45.528,00 динара 59.186,40 динара 21 168
МАРТ 45.528,00 динара 59.186,40 динара 21 168
АПРИЛ 47.696,00 динара 62.004,80 динара 22 176
МАЈ 49.864,00 динара 64.823,20 динара 23 184
ЈУН 43.360,00 динара 56.368,00 динара 20 160
ЈУЛ 49.864,00 динара 64.823,20 динара 23 184
АВГУСТ 47.696,00 динара 62.004,80 динара 22 176
СЕПТЕМБАР 45.528,00 динара 59.186,40 динара 21 168
ОКТОБАР 49.864,00 динара 64.823,20 динара 23 184
НОВЕМБАР 45.528,00 динара 59.186,40 динара 21 168
ДЕЦЕМБАР 47.696,00 динара 62.004,80 динара 22 176

 

Напомена: Минимална цена рада, без пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање, за период јануар-децембар 2024.године износи 271,00 динара (нето) по радном часу („Сл.гл.РС“, бр.79/23)

Висина доприноса за лица која се укључују у обавезно здравствено осигурање за 2024. годину износи 4.134,73 динара динара месечно.