Здравствена заштита за време привременог боравка у иностранству


Осигурана лица РФЗО за време приватног боравка у иностранству (туристички боравак), имају право на коришћење здравствене заштите на терет  средстава обавезног здравственог осигурања само у случају хитне медицинске помоћи како би се отклонила непосредна опасност по живот и здравље осигураних лица.

Да би осигурана лица остварила право на коришћење здравствене заштите у иностранству:

*у земљама са којима Република Србија има закључене споразуме о социјалном осигурању потребно је да пре поласка на пут прибаве двојезични образац (осим Пољске и Велике Британије- за које је потребан само доказ о осигурању и путна исправа);

*у земљама са којима Република Србија нема закључен споразум потребно је пре поласка на пут прибавити  ”Потврду о коришћењу здравствене заштите у иностранству” - образац 03-12.

Процедура издавања Потврде, односно одговарајућег двојезичног обрасца је бесплатна, а издавање врши надлежна филијала Републичког  фонда за здравствено осигурање (која је издала картицу здравственог осигурања).  

Поступак издавања :

Двојезични образац / потврду  издаје надлежна филијала РФЗО, а на основу налаза и  мишљења Лекарске комисије, да лице не болује, односно да није боловало од акутних или хроничних болести у акутној фази, у последњих 12 месеци, за које је потребно дуже или стално лечење, односно да се осигурано лице не налази у стању које би убрзо по доласку у иностранство захтевало дуже лечење, односно смештај у стационарну здравствену установу, укључујући и друге здравствене услуге.

Потребну документацију (налаз и мишљење изабраног лекара и важећу картицу здравственог осигурања) осигурано лице подноси лично Лекарској комисији надлежне филијале Републичког фонда за здравствено осигурање.

Образац потврде о здравственом стању који попуњава изабрани лекар можете преузети овде.

Потврда / образац издаје се најдуже за период до 90 дана од дана издавања, а издавање се обезбеђује из  средстава обавезног здравственог осигурања.

У случају потребе за медицинском помоћи у земљи са којом је закључен уговор, осигурано лице предаје двојезични образац носиоцу иностраног здравственог осигурања у месту привременог боравка (каси здравственог осигурања).

 Изузетно, уколико образац није издат пре поласка на пут, а указана је хитна медицинска помоћ у иностранству, двојезични образац се, на захтев иностраног носиоца здравственог осигурања, изузетно може и накнадно издати , уколико је ова могућност предвиђена међународним уговором.

У случају да осигурано лице није прибавило потврду пре одласка на пут и хитне здравствене услуге у иностранству буду наплаћене, по повратку у земљу, осигурано лице подноси у организационој јединици Републичког фонда за здравствено осигурање (дирекција, филијале, испоставе) захтев за накнаду трошкова.

Уз захтев за накнаду трошкова потребно је приложити фотокопију медицинске документације из здравствене установе у којој су пружене здравствене услуге као и оригинални рачун, односно доказ да су здравствене услуге плаћене .

У случају да осигурано лице није прибавило потврду пре одласка на пут, а платило је трошкове хитног лечења у земљи са којом није закључен уговор, осигурано лице нема право на накнаду тих трошкова.

 

Здравствена заштита у иностранству

Упућивање на лечење у иностранству

Међународни споразуми

Хитна медицинска помоћ иностраним осигураницима