Управни одбор

УПРАВНИ ОДБОР Републичког фонда за здравствено осигурање има седам чланова, које именује и разрешава Влада и то:

1) четири члана, на предлог министра надлежног за послове здравља;

2) једног члана представника осигураника запослених, на предлог репрезентативних синдиката организованих на нивоу Републике, у складу са законом којим се уређује рад;

3) једног члана представника осигураника пензионера, на предлог удружења пензионера организованог на нивоу Републике које има више од 50.000 регистрованих чланова;

4) једног члана представника осигураника пољопривредника, на предлог удружења пољопривредника организованих на нивоу Републике која имају више од 50.000 регистрованих чланова.

     Чланови Управног одбора заступају интересе осигураника, односно осигураних лица у обезбеђивању и спровођењу права обухваћених обавезним здравственим осигурањем, у складу са законом.

Управни одбор подноси извештај о раду Влади, најкасније до 31. марта текуће године за претходну годину. Извештај о раду за претходну годину можете погледати овде.
Влада именује и разрешава председника и заменика председника Управног одбора из реда чланова Управног одбора. Председник, заменик председника и чланови Управног одбора именују се на период од четири године.

Управни одбор:

1) доноси статут и друге опште акте Републичког фонда;

2) одлучује о пословању Републичког фонда као и о другим питањима од значаја за рад Републичког фонда;

3) доноси финансијски план и завршни рачун Републичког фонда;

4) разматра и усваја извештај о раду;

5) спроводи јавни конкурс за именовање директора Републичког фонда и именује директора Републичког фонда, уз претходну сагласност Владе;

6) спроводи јавни конкурс за избор заменика директора Републичког фонда и именује заменика директора Републичког фонда, уз претходну сагласност Владе;

7) именује директора Покрајинског фонда, на предлог надлежног органа аутономне покрајине;

8) образује сталне Комисије и то: Централну стручну комисију за лекове и стручне подкомисије за лекове за области дефинисане АТЦ класификацијом лекова, Комисију за фармакоекономију,
Комисију за коришћење здравствене заштите у иностранству и упућивање на лечење у иностранство и именује њихове чланове;

9) образује и друге комисије по потреби и именује њихове чланове;

10) доноси одлуке о управљању и коришћењу покретне и непокретне имовине Републичког фонда;

11) обавља и друге послове, у складу са законом и статутом.


УПРАВНИ ОДБОР Републичког фонда за здравствено осигурање:

1. Вања Мандић,  дипл. економиста из Београда, председник
2. Александра Потпаревић, дипл. правник из Београда, заменик преседникa

Чланови:

1. Света Кесић, дипл. економиста из Београда

2. Проф. др Живко Кулић, декан Факултета за право, јавну управу и безбедност, Мегатренд универзитет, представник осигураника (именовани)

3. Олга Ализадех, пољопривредник из Инђије, представник осигураника пољопривредника