Надзорни одбор

Надзорни одбор, такође, чине представници осигураника. Надзорни одбор има седам чланова, од којих су три представници осигураника запослених, по један представник осигураника пензионера, осигураника земљорадника и осигураника који обављају самосталну делатност, и један запослени у Републичком фонду, односно у филијали или у Покрајинском фонду.

Чланове Надзорног одбора именује и разрешава Влада, на предлог:

репрезентативних синдиката организованих на нивоу Републике, у складу са законом којим се уређује рад - за представнике из реда осигураника запослених;

удружења пензионера организованих на нивоу Републике која имају више од 50.000 регистрованих чланова - за представнике из реда осигураника пензионера;

удружења пољопривредника организованих на нивоу Републике која имају више од 50.000 регистрованих чланова - за представнике из реда осигураника земљорадника;

Привредна комора Србије - за представнике из реда осигураника који обављају самосталну делатност, и

директора Републичког фонда - за члана из реда запослених у Републичком фонду, односно филијали или у Покрајинском фонду.

Надзорни одбор, најмање једном годишње, подноси извештај о извршеном надзору Управном одбору и Влади. Извештај о раду за претходну годину можете погледати овде.

Влада именује и разрешава председника Надзорног одбора из реда чланова Надзорног одбора.

Председник и чланови Надзорног одбора именују се на период од четири године.

Надзорни одбор:

1) врши надзор над финансијским пословањем Републичког фонда;

2) врши надзор над финансијским пословањем филијала;

3) врши увид у спровођење законских обавеза Републичког фонда, филијала и Покрајинског фонда;

4) врши увид у спровођење одлука Управног одбора;

5) обавља и друге послове у складу са законом и статутом Републичког завода.

Надзорни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање:

Милан Грубишић, дипломирани економиста из Београда, Председник

Чланови:

1. Саша Недовић, адвокат из Београда,

2. Зоран Дмитровић, дипломирани економиста из Београда, представник осигураника запослених,

3. Драгица Лучев, пензионер из Суботице, представник осигураника пензионера,

4. Драган Марјановић, дипломирани економиста из Београда, представник осигураника запослених.