О нама

Републички фонд за здравствено осигурање је правно лице са статусом организације за обавезно здравствено осигурање чија је основна делатност да осигураним лицима обезбеди остваривање права из области обавезног здравственог осигурања кроз закључење уговора са даваоцима здравствених услуга.

Права, обавезе и одговорност Републичког фонда утврђене су Законом о здравственом осигурању и Статутом Републичког фонда за здравствено осигурање.

Републичким фондом управљају осигураници, који су равноправно заступљени у Управном одбору Републичког фонда сразмерно врсти и броју осигураника утврђених овим законом.

Обезбеђивање и спровођење обавезног здравственог осигурања обавља се у Дирекцији Републичког фонда за здравствено осигурање са седиштем у Београду, Покрајинском фонду и филијалама Републичког фонда.

Републички фонд врши јавна овлашћења у обезбеђивању и спровођењу здравственог осигурања, као и у решавању о правима и обавезама из обавезног здравственог осигурања, у складу са законом.

Републички фонд обавља и послове добровољног здравственог осигурања, у складу са законом.

Средства за финансирање права из обавезног здравственог осигурања обезбеђују се уплатом доприноса за обавезно здравствено осигурање и из других извора, у складу са овим законом и законом којим се уређују доприноси за обавезно социјално осигурање.

Сви грађани који остварују приходе (зараде, пензије, надокнаде....) имају законску обавезу плаћања доприноса за здравствено осигурање. Грађанима који не остварују приходе и не могу бити осигурани као чланови породице некога ко их остварује, допринос за здравствено осигурање плаћа се из буџета Републике Србије.

Здравствени систем у Србији заснован је на принципима једнакости и солидарности. Здравствено осигурање грађани плаћају процентуално, према својој заради и финансијским могућностима, а здравствену заштиту користе према потребама.