Подношење захтева и уручивање КЗО - НОВО

Издавање здравствених картица, односно замена постојећих здравствених књижица, обавља се у надлежној филијали/испостави Републичког фонда за здравствено осигурање. Процедура за издавање картице слична је као и за издавање здравствене књижице.

Осигураник, на основу личне карте, у матичној филијали/испостави добија образац КЗО-П1, потписује га (чиме потврђује исправност и тачност података), након чега матична филијала/испостава шаље захтев за израду нове КЗО. Уколико осигураник не поседује здравствену књижицу, односно нову КЗО, а има право на оверену исправу здравственог осигурања, издаје му се Потврда која важи све до уручивања нове КЗО, а најдаље месец дана од дана подношења захтева за КЗО. Уколико се ради о појединачном захтеву за издавање нове КЗО, осигураник не подноси посебан захтев.

Уколико послодавац, односно обвезник уплате доприноса, хоће да изврши замену здравствених књижица за своје запослене раднике и чланове њихових породица, захтев се подноси од стране послодавца или овлашћеног лица послодавца, који преузима израђене КЗО. Образац захтева који попуњавају овлашћена лица послодавца можете преузети ОВДЕ.

Физичка и правна лица која подносе захтев за издавање здравствене картице дужна су да уплате средства у висини од:

  • 400,00 динара по картици, када здравствену картицу преузимају у просторијама надлежне испоставе, односно филијале Републичког фонда за здравствено осигурање.
  • 544,00 динара по картици, уколико се изјасне да им се здравствена картица испоручи поштанском доставом на кућну адресу

Могућност уплате и доставе здравствене картице на кућну адресу односи се искључиво на ФИЗИЧКА ЛИЦА.

Наведени износи утврђени су Одлуком о висини трошкова за издавање здравствене картице од 6. децембра 2019. и Одлуком о измени Одлуке о висини трошкова издавања картице здравственог осигурања од 4.маја.2023.

Правна лица, уз доказ о уплати достављају и списак запослених и чланова породице за које је извршена уплата за издавање картице здравственог осигурања.

ФИЗИЧКА ЛИЦА

За физичка лица (осигураници и чланови породице) позив на број се добија на основу шифре општине матичне филијале односно испоставе:

Уплатилац: Име и презиме, адреса становања, место пребивалишта

Сврха уплате: Трошкови за издавање картице здравственог осигурања

Прималац: Републички фонд за здравствено осигурање

Износ: - 400,00 (ако здравствену картицу преузимате у просторијама надлежне испоставе, односно филијале Републичког фонда за здравствено осигурање) односно

           - 544,00 (уколико се изјасните да Вам се здравствена картица испоручи поштанском доставом на кућну адресу)

Рачун примаоца: 840-742362843-74

Позив на број: Свака филијала/испостава има посебан позив на број

 

Модел уплатнице

Списак општина и градова по коме се добија позив на број можете погледати овде.

 ПРАВНА ЛИЦА

Правно лице (послодавац) који врши уплату за издавање здравствених картица за запослене и чланове породица, контролни број израчунава на основу шифре општине седишта правног лица и ПИБ-а правног лица. Уз доказ о уплати, овлашћено лице доставља и списак запослених и чланова породице за које је извршена уплата за издавање картице здравственог осигурања.

Правно лице (послодавац) чији су запослени здравствено осигурани на подручју других филијала (ван седишта послодавца), контролни број израчунава на основу шифре општине у којој је пријављено осигурано лице, односно у којој осигурано лице има пребилиште и ПИБ-а послодавца.

Начин израчунавања контролног броја можете погледати овде.

Списак филијала по коме се добија контролни број можете погледати овде.

Уз доказ о уплати, овлашћено лице доставља и списак запослених и чланова породице за које је извршена уплата за издавање картице здравственог осигурања.

Уплатилац: Назив и седиште правног лица
Сврха уплате: Трошкови за издавање картице здравственог осигурања
Прималац: Републички фонд за здравствено осигурање
Шифра плаћања: 253
Износ: 400,00
Рачун примаоца: 840-742362843-74
Позив на број: контролни број израчунава на основу шифре општине седишта правног лица и ПИБ-а правног лица, односно на основу шифре општине у којој је пријављено осигурано лице, односно у којој осигурано лице има пребилиште и ПИБ-а послодавца.

Израђена КЗО осигуранику уручује се у надлежној филијали/испостави РФЗО. Од тог тренутка КЗО постаје једина валидна здравствена исправа коју осигураник поседује и са којом осигураник може остварити своје право на здравствену заштиту.

 

О картици

Изглед и подаци на КЗО

Секција за преузимање

Начин провере валидности картице