Партиципација


Партиципацијa

Здравствена заштита финансира се из средстава обавезног здравственог осигурања. Једино што осигураници плаћају, уколико нису ослобођени плаћања,  јесте партиципација за здравствене услуге за које је предвиђено плаћање партиципације.

За сваку наплаћену партиципацију здравствена установа је обавезна да изда рачун који је прописао РФЗО.

Уколико осигураник сматра да му је партиципација, односно здравствена услуга неосновано наплаћена, има право да својој матичној филијали поднесе захтев за рефундацију , тј. повраћај новца.

Укупан износ партиципације који осигураник може да плати у току календарске године је лимитиран на највише половину месечне зараде, односно пензије исплаћене за последњи месец у претходној календарској години. За осигуранике који не остварују зараду, односно пензију, износ је лимитиран на највише половину просечне нето зараде у републици исплaћене у последњем месецу у претходној календарској години. Укупан износ који је лимитиран односи се на партиципацију плаћену за све здравствене услуге, осим партиципације за имплантате, медицинско-техничка помагала, медицинска средства и процентуално учешће за лекове са А1 Листе. Лица која за фиксну партиципацију издвоје више него што је лимитом предвиђено, по истеку календарске године, могу да у матичној филијали рефундирају део трошкова који прелази утврђени лимит. Новац се рефундира на основу доказа о плаћеној партиципацији, односно рачуна за плаћену партиципацију.

Ослобађање од плаћања партиципације

Плаћања партиципације за здравствене услуге за које је предвиђено плаћање исте ( нпр. прегледи код изабраног лекара, лекови за које се плаћа фиксна партиципација од 50 динара, лабораторијске анализе, рехабилитација, процентуално учешће у цени имплантата, медицинско-техничких помагала....)  ослобођене су  одређене категорије грађана.  Плаћања су ослобођени ратни војни инвалиди, мирнодопски војни инвалиди, цивилни инвалиди рата, слепа лица и трајно непокретна лица, лица која остварују новчану накнаду за туђу помоћ и негу другог лица, добровољни даваоци крви  који су крв дали десет и више пута (ослобођени трајно) ,a они који су крв дали мање од десет пута у року од 12 месеци после сваког давања крви. Добровољни даваоци су ослобођени плаћања партиципације за здравствене услуге за које је предвиђено плаћање, осим за лекове са Листе лекова, као и за медицинско–техничка помагала и имплантате.

Плаћања партиципације такође су ослобођене  и друге социјално угрожене категорије које не плаћају здравствено осигурање, већ се њихово здравствено осигурање финансира из буџета Републике Србије (грађани осигурани као незапослена лица, избегла, расељена и прогнана лица, лица старија од 65 година живота без оствареног права на пензију, лица ромске националности...и друге категорије социјално угроженог становништва).

Осим ових категорија, плаћања партиципације ослобођени су и сви грађани и чланови њихових породица чији месечни приходи не прелазе прописани цензус за ослобађање од плаћања партиципације.

Да би осигураник који живи сам остварио право на ослобађање од партиципације, потребно је да његов месечни приход не прелази износ минималне зараде у Републици увећан за 30 одсто.

Уколико осигураник живи са члановима породице, он и чланови његове породице могу бити ослобођени плаћања партиципације, ако укупни месечни приход по члану породице не прелази минималну зараду у Републици.

Да би осигураник остварио право на ослобађање од плаћања партиципације за себе и чланове своје породице, неопходно је да својој филијали/испостави РФЗО поднесе захтев на обрасцу УП1 који добија у матичној филијали, као и доказе о висини својих и прихода осталих чланова породице.

Уколико примања не прелазе прописани цензус, односно осигураник испуњава услов за коришћење здравствене заштите у целости на терет средстава обавезног здравственог осигурања, овлашћено лице у филијали/испостави уписује у рубрици „УПОЗОРЕЊЕ“ на 5. страни здравствене књижице речи „УП-2 за годину“ и оверава печатом и парафом.

Филијала/испостава изузетно, на захтев осигураног лица издаје потврду за ослобађање од плаћања партиципације на обрасцу УП2. 

Како би осигураник био ослобођен плаћања партиципације, неопходно је да приликом одласка у здравствену установу приложи здравствену књижицу у којој је унет податак  о праву на ослобађање од плаћања партиципације или потврду о ослобађању .

Преузмите:

pdf "Образац УП1" на коме се подноси захтев за ослобађање од плаћања партиципације, а који се прузима у филијали РФЗО

pdf Здравствена заштита која се обезбеђује из средстава обавезног здравственог осигурања уз плаћање партиципације, осим у случају када је осигурано лице ослобођено од плаћања партиципације

Минимална цена рада, без пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање, за период јануар-децембар 2024.године износи 271,00 динара (нето) по радном часу („Сл.гл.РС“, бр.79/23)