Медицинско техничка помагала

Правилником о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања уређују се врсте медицинско-техничких помагала, индикације за прописивање помагала која осигураним лицима обезбеђује Републички фонд за здравствено осигурање из средстава обавезног здравственог осигурања, стандарди материјала од којих се израђују помагала, рокови трајања помагала, односно набавка, одржавање и занављање помагала као и начин и поступак остваривања права осигураних лица на помагала.

Овим правилником уређују се и обрасци на основу којих осигурана лица остварују права на помагала.

Помагала утврђена овим правилником, која осигураним лицима обезбеђује Републички фонд (са или без партиципације), јесу:

1. протетичка средства (протезе);
2. ортотичка средства (ортозе);
3. посебне врсте помагала и санитарне справе;
4. очна помагала;
5. слушна помагала;
6. помагала за омогућавање гласа и говора;
7. стоматолошке надокнаде.

Под појмом помагала обухваћен је и потрошни материјал који је неопходан за коришћење појединих помагала.

Саставни део овог правилника је Листа помагала (табела 1) која садржи врсте помагала, индикације за прописивање, учеснике у поступку прописивања, рокове трајања помагала као и делове помагала са краћим роковима трајања и Шифарник помагала (табела 2) који садржи, према врстама помагала, шифре помагала или дела помагала, делове, количине, дефинисане стандарде израде помагала, помагала која се сервисирају, делове који се мењају, односно поправљају.

Правилником о највишем износу накнада трошкова за медицинско-техничка помагала која се издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања су утврђени највиши износи накнада трошкова за медицинско-техничка помагала која се издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања („Сл. гл. РС“, број 134/22). Можете га преузети ОВДЕ

Правилник o изменама Правилника о највишем износу накнада трошкова за медицинско-техничка помагала која се издају на терет средства обавезног здравственог осигурања („Сл. гл. РС“, број 16/23). Можете га преузети ОВДЕ

Правилник o изменама Правилника о највишем износу накнада трошкова за медицинско-техничка помагала која се издају на терет средства обавезног здравственог осигурања („Сл. гл. РС“, број 25/23). Можете га преузети ОВДЕ

Правилник o изменама Правилника о највишем износу накнада трошкова за медицинско-техничка помагала која се издају на терет средства обавезног здравственог осигурања („Сл. гл. РС“, број 47/23). Можете га преузети ОВДЕ

Правилник o изменама Правилника о највишем износу накнада трошкова за медицинско-техничка помагала која се издају на терет средства обавезног здравственог осигурања („Сл. гл. РС“, број 58/23). Можете га преузети ОВДЕ

Правилник o изменама Правилника о највишем износу накнада трошкова за медицинско-техничка помагала која се издају на терет средства обавезног здравственог осигурања („Сл. гл. РС“, број 117/23). Можете га преузети ОВДЕ

Правилник o изменама Правилника о највишем износу накнада трошкова за медицинско-техничка помагала која се издају на терет средства обавезног здравственог осигурања („Сл. гл. РС“, број 15/24). Можете га преузети ОВДЕ

Правилник о највишем износу накнада трошкова за медицинско-техничка помагала која се издају на терет средства обавезног здравственог осигурања („Сл. гл. РС“, број 33/24). Можете га преузети ОВДЕ

 

Прилог 1: Највиши износи накнада за одређена медицинско-техничка помагала која се издају преко апотеке

Прилог 2: Највиши износи накнада за медицинско-техничка помагала која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања преко испоручилаца помагала

Прилог 3: Списак услуга одржавања медицинско-техничких помагала и највиши износи накнада које укључују комплетну услугу

 

Извод из Прилога 2, највиши износи накнада за протезе за горње и доње екстремитете који важе до 25. јануара 2023. године

Извод из Прилога 3, највиши износи накнада поправке/замена дела/ремонта за протезе за горње и доње екстремитете који важе до 25. јануара 2023. године

 

Списак добављача за медицинско-техничка помагала - постављено 23.10.2023.