Накнаде члановима УО и НО РФЗО

ОРГАН РФЗО ФУНКЦИЈА МЕСЕЧНА НАКНАДА ЗА РАД (НЕТО)
УПРАВНИ ОДБОР ПРЕДСЕДНИК 89.977,20
УПРАВНИ ОДБОР ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАН 74.981,00
НАДЗОРНИ ОДБОР ПРЕДСЕДНИК 82.479,10
НАДЗОРНИ ОДБОР ЧЛАН 71.231,95

 

Примања наведена у табеларном приказу утврђена су Одлуком Управног одбора о примањима чланова Управног и Надзорног одбора Републичког фонда за здравствено осигурање. Основни текст Одлуке донет је на седници Управног одбора од 27. марта 2017. године.