Зараде у РФЗО

 

                                                    Назив радног места Нето плата без минулог рада
VII ССС  
Директор Фонда 183.180,57
Заменик директора 158.521,79
Директор Покрајинског фонда 144.035,46
Директор Сектора у Дирекцији/ Директор филијале за град Београд 139.565,39
Директор Филијале преко 200.000 осигураника 136.461,18
Директор Филијале до 200,000 осигураника/ Заменик директора Покрајинског фонда/ Заменик директора Филијале за град Београд/ Заменик директора сектора у Дирекцији/ 133.356,97
Помоћник директора Покрајинског Фонда/ Помоћник директора Филијале за град Београд 131.660,00
Помоћник директора Филијале/ Помоћник директора Сектора у Дирекцији 117.835,91
Саветник директора Фонда 116.387,27
Начелник одељења у Дирекцији/ Секретар за послове органа Фонда/ Шеф кабинета директора Фонда 114.110,85
Начелник центра за информисање јавности/ Саветник директора Покрајинског Фонда 102.935,69
Начелник одељења за здравствено/ино осигурање/правне и опште послове у Филијали за град Београд/ Начелник Одељења за правне и опште послове у Покрајинском Фонду 83.218,01
Начелник одељења за здравствено/ино осигурање/радне односе/правне и опште послове у Филијали/ Шеф испоставе преко 100.000 осигураника 81.034,11
Начелник Одељења за послове лекарских комисија 78.103,09
Шеф одсека лекарских комисија преко 200.000 осигураника 77.097,35
Начелник одељења у Филијали за град Београ/, Начелник Одељења у Покрајинскогом Фонду 78.103,09
Помоћник начелника одељења у Дирекцији 70.459,45
Шеф испоставе преко 50.000 осигураника 77.672,06
Шеф одсека лекарских комисија до 200.000 осигураника 76.062,87
Шеф Одсека у Дирекцији 77.097,35
Начелник одељења у Филијали/ Руководилац групе у Дирекцији 76.062,87
Доктор медицине специјалиста у првостепеној лк (Председник лекарске комисије) 72.930,70
Шеф испоставе до 50.000 осигураника/ Шеф Одсека за правне/радне односе/ Шеф Одсека за здравствено осигурање/остваривање права из здравственог осиурања у Филијали 72.126,11
Руководилац групе 71.666,34
Саветник директора у Филијали до 200.000 осигураника 68.534,17
Шеф одсека у Филијали 67.729,57
Доктор медицине специјалиста у првостепеној лк (Члан лекарске комисије) 70.459,45
Самостални организатор процеса(за здравствено осигурање) у Филијали 70.459,45
Саветник директора Филијале преко 200.000 осигураника 69.453,70
Самостални организатор процеса 65.718,09
Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове у Дирекцији 65.459,47
Интерни ревизор, Надзорник осигурања 63.850,28
Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове у Покрјинском Фонду 62.442,24
Саветник/Фармакоеконом/Аналитичар/ Дипломирани економиста за финансијско – рачуноводствене послове/ Саветник за информациону безбедност/Службеник за јавне набавке/Преводилац у Дирекцији 61.062,94
Саветник за остваривање права из здравственог осигурања / Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове у Филијали 60.430,76
Саветник/Правни заступник/ Дипломирани економиста за финансијско – рачуноводствене послове/ Саветник за информациону безбедност у Покрајинском фонду 58.275,59
Саветник/Правни заступник/ Службеник за послове заштите, безбедности и здравља на раду/ Дипломирани економиста за финансијско – рачуноводствене послове/ Саветник за информациону безбедност/Службеник за јавне набавке у Филијали 56.407,79
VI ССС  
Шеф испоставе/ Шеф Одсека за правне/радне односе/ Шеф одсека за здравствено/ино осигурање/остваривање права из здравственог осигурања/и матичну евиденцију у Филијали 59.281,34
Шеф одсека у Филијали 55.718,13
Самостални организатoр процеса у Филијали/ Руководилац групе 53.879,06
Самостални организатор процеса у Филијали/ Руководилац групе у Дирекцији и Покрајинском фонду 50.315,86
Контролор здравственог осигурања/Правни сарадник у Филијали 49.856,09
Сарадник у Филијали 46.580,25
IV ССС  
Организатор процеса (за остваривање права из здравственог осигурања) у Филијали 45.402,09
Руководилац групе (за остваривање права из здравственог осигурања) у Филијали 44.482,55
Организатор процеса у Дирекцији Републичког фонда 43.131,99
Организатор процеса у Филијали 42.729,69
Руководилац групе 41.781,42
Координатор за остваривање права из здравственог/ино осигурања/матичну евиденцију 41.723,95
Координатор 39.022,81
Администратор здравственог осигурања/Референт за правне, кадровске и административне послове у Филијали 38.936,60
Администратор за обрачун трошкова/Администратор за контролу рачуна у вези остваривања здравствене заштите у иностранству/Администратор за контролу и ликвидацију штета/Техничар инвестиционог и техничког одржавања и одржавања уређаја и опреме/ Референт за финансијско – рачуноводствене послове/Контиста/ Благајник/ Ликвидатор/Техничар одржавања информационих система и технологија у Дирекцији 37.384,89
Администратор за уговарање здравствене заштите/Технички секретар/ Интернет оператер/Техничар инвестиционог и техничког одржавања и одржавања уређаја и опреме/ Референт за финансијско – рачуноводствене послове/Контиста/ Благајник/ Ликвидатор/Техничар одржавања информационих система и технологија у Покрајинском Фонду и Филијали 36.436,61
III ССС  
Занатско технички послови у филијали/ Возач-економ/ Графичко штампарски послови 26.206,78
Курир/ Возач – курир/ Кафе куварица/  Графичко-штампарски послови/ Возач/ Возач – економ/Занатско-технички послови у Филијали 26.206,78
I и II ССС  
Спремачица, Портир 22.930,93
Телефониста 19.252,79
Физички радник 16.379,24

 

Плате запослених у Републичком фонду за здравствено осигурање утврђене су на основу Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама ("Службени гласник РС", бр. 44/01....58/14) коју је донела Влада Републике Србије.