Обавештење апотекама и даваоцима здравственим услуга БМПО

Ради обезбеђивања континуитета у снабдевању осигураних лица лековима и пружања услуга биомедицински потпомогнутог оплођења (БМПО), обавештавамо апотеке  и даваоце  здравствених услуга БМПО, који нису у Плану мреже здравствених установа, да могу од 1. јануара 2019. године да издају лекове и пружају услуге БМПО, на терет обавезног здравственог осигурања, под условима утврђеним уговором за 2018. годину, до закључења уговора за 2019. годину, ако кумулативно испуњавају следеће услове:

1) да су били у уговорном односу са Републичким фондом у 2018. години;
2) да је уговор из тачке 1) био важећи на дан 31. децембра 2018. године;
3) да намеравају  да закључе уговор са Републичким фондом за 2019. годину.

Са даваоцем здравствених услуга БМПО који нема намеру да закључи уговор за 2019. годину, може да се закључи анекс уговора о продужењу важења уговора за 2018. годину до завршетка лечења осигураних лица чије је лечење започело у 2018. години.