Пријава на обавезно здравствено осигурање

Законом о Централном регистру обавезног социјалног осигурања и Уредбом о садржини, обрасцу и начину подношења јединствене пријаве на обавезно социјално осигурање, јединственим методолошким принципима и јединственом кодексу шифара за унос података у јединствену базу Централног регистра обавезног социјалног осигурања прописано је да се регистрација осигураника и осигураних лица врши подношењем јединствене пријаве у електронском облику од стране подносиоца јединствене пријаве на порталу ЦРОСО, а дан пријема јединствене пријаве од стране ЦРОСО сматра се дан пријема јединствене пријаве у свим организацијама обавезног социјалног осигурања. Јединствену пријаву на порталу ЦРОСО подноси послодавац односно овлашћени службеник организације обавезног социјалног осигурања (РФ ПИО и НСЗ) који има квалификовани електронски сертификат, односно путем модификоване апликације овлашћени службеник РФЗО.

Обвезници подношења јединствене пријаве који немају техничке могућности за подношење пријаве у електронском облику преко Портала Централног регистра подносе овлашћеном службенику РФЗО потребне доказе, зависно од основа осигурања, (копије докумената, оригинале на увид), а овлашћени службеник на шалтеру врши сравњивање, попуњава електронску пријаву у улози лица које је пријаву унело у евиденцију, а не у улози подносиоца пријаве и врши унос у евиденцију ЦР-а. Овлашћени службеник на шалтеру штампа потврду (на потврди је наведено да се ради о копији направљеној на основу електронског документа који се налази у бази ЦР-а) које подносилац пријаве потписује чиме потврђује да је сагласан да за њега унос у евиденцију ради шалтерски службеник, као и да је сагласан са унетим подацима. Један потписани примерак се даје подносиоцу, као доказ да је јединствена пријава успешно поднета (Образац М-а), а може се штампати још један примерак обрасца М-А за ОСО.

Орган надлежан за вођење регистра привредних  субјеката АПР (за предузетнике) подноси пријаву за предузетнике.

Својство осигураника/осиг. лица утврђује филијала/испостава РФЗО на основу поднетих доказа прописаних Уредбом о садржини, обрасцу и начину подношења јединствене пријаве на обавезно социјално осигурање, јединственим методолошким принципима и јединственом кодексу шифара за унос података у јединствену базу Централног регистра обавезног социјалног осигурања.

Јединствена пријава подноси се у року од три радна дана од дана запослења, односно од дана закључења уговора о раду, односно другог уговора о обављању послова или од дана почетка обављања делатности, односно од дана престанка запослења, престанка обављања послова или обављања делатности, односно од дана настале промене у току осигурања.

Својство осигураника/осигураног лица на основу пријаве које су поднете преко Портала Централног регистра, службеник на шалтеру РФЗО утврђује на основу поднетих доказа прописаних Уредбом.

Преко Портала Централног регистра врше се промене у току осигурања и одјаве са обавезног социјалног осигурања, а службеник на шалтеру РФЗО на основу доказа прописаних Уредбом издаје исправу о здравственом осигурању, односно утврђује престанак својства осигураника/осигураног лица на основу поднетих доказа прописаних Уредбом.

Подносилац пријаве подноси на обрасцу ОПД пријаву/пријаву промене/одјаву са обавезног здравственог осигурања обвезника уплате доприноса са одговарајућом документацијом.
Иста процедура важи и за промену у току осигурања, као и за одјаву са здравственог осигурања.