Обрасци ЛИТ и ДТП

На основу Закона о остваривању права на здравствену заштиту деце, трудница и породиља сачињене су три Инструкције о примени овог закона. Текст Закона и текстови свих инструкција постављени су у делу Документа-Закони-Закон о остваривању права на здравствену заштиту деце, трудница и породиља званичног сајта РФЗО. Закон се односи на децу до 18 година, труднице и породиље у периоду до12 месеци по рођењу живог детета.

Приликом остваривања права на здравствену заштиту наведене категорије осигураних лица имају право на комплетну здравствену заштититу, укључујући и право на лекове у складу са Законом о здравственом осигурању и општим актима РФЗО као и на накнаду трошкова превоза у вези са коришћењем здравствене заштите без обзира на основ по коме су здравствено осигурани и без обзира што им исправе о здравственом осигурању нису оверене.

Извештај о утврђеној трудноћи (образац ЛИТ), трудница добија од лекара специјалисте гинекологије и акушерства приликом њене прве посете лекару у току које је утврдио постојање трудноће, односно приликом прве посете труднице лекару са неовереном здравственом књижицом, после ступања на снагу овог закона. Извештај о постојању трудноће, трудници може да изда и лекар у приватној здравственој установи, односно у лекарској ординацији са којом Републички фонд није закључио уговор, ако је постојање трудноће утврђено у таквој здравственој установи, односно лекарској ординацији, за случај да трудница остварује здравствену заштиту и у  здравственим установама са којима је Републички фонд закључио уговор.

Обавештење о постојању трудноће, обављеном порођају, односно о мртворођеном детету, односно прекиду трудноће и у случају смрти детета до годину дана живота доставља се филијали Републичког фонда одмах по утврђивању наведених чињеница, попуњавањем обрасца ДТП и слања обрасца електронским путем.

Обрасци се након попуњавања на начин на који је описано у Инструкцији о примени овог закона, шаљу у  матичну филијалу РФЗО која је издала здравствену књижицу,  овлашћеном лицу за пријем обавештења. За више детаља око примене овог закона, контактирати матичну филијалу РФЗО.

Преузмите:
pdf Образац ЛИТ
pdf Образац ДТП