Комисије (II)

Чланом 23. тачка 15. Статута Републичког фонда за здравствено осигурање (РФЗО) дефинисано је да Директор образује и именује чланове сталних и повремених стручних комисија.

(II.1) Чланом 4. Правилника о Листи лековa који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања дефинисано је да се за одређене лекове са Листе лекова, утврђују ограничења у прописивању у односу на мишљење надлежне стручне комисије РФЗО за одобравање употребе одређеног лека, коју образује и именује директор РФЗО. Решењем Директора  РФЗО формиране су следеће комисије и то:

1. Комисија за одобравање употребе лекова etanercept, infliksimab, rituksimab, adalimumab, tocilizumab, golimumab, sekukinumab, tofacitinib и baricitinib у лечењу осигураних лица Републичког фонда за здравствено осигурање

1. Проф. др Јелена Војиновић, Клинички центар Ниш, Клиника за  Дечје интерне болести, председник,
2. Проф. др Мирјана Шефик-Букилица, Институт за реуматологију, Медицински факултет Универзитета у Београду, заменик председника,
3. Проф. др Тања Илић,  Клинички центар Војводине, Клиника за нефрологију и клиничку имунологију, члан,
4. Проф. др Марина Николић Ђуровић, Клинички ценар Србије, Клиника за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма,члан,
5. Прим. др Биљана Обрадовић-Томашевић, Клиничко-болнички центар „Земун“, члан,
6. Доц. др Горица Ристић, Војномедицинска академија, Клиника за реуматологију и клиничку имунологију, члан и
7. Прим. др Мирјана Лапчевић, председник Удружења оболелих од реуматских болести Србије, члан.

Стручно-административна  лица за потребе  рада  Комисије су:  мр пх спец. Нада Пецаљ, мр пх. спец. Тања Радовић  и спец. струк. екон. Војислав Јовић, Републички фонд за здравствено осигурање.

2. Комисија за одобравање употребе лекова interferon beta 1a, interferon beta 1b, glatiramer acetat, natalizumab, fingolimod, teriflunomid, alemtuzumab, okrelizumab, kladribin и dimetilfumarat у лечењу осигураних лица Републичког фонда за здравствено осигурање

1)    Проф. др Јелена Друловић, Клинички центар Србије, Клиника за неурологију, председник,
2)    Проф. др Гордана Тончев, Клинички центар Крагујевац, Клиника за  неурологију, заменик председника,
3)    Проф. др Слободан Војиновић, Клинички центар Ниш, Клиника за неурологију, члан,
4)    Асс. др Лоранд Сакалаш, Клинички центар Војводине, Клиника за неурологију, члан,
5)    Прим. др Мира Гаврић-Кезић, Здравствени центар Ужице, члан и
6)    Драгана Шутовић-Илић, Друштво мултипле склерозе Србије, члан.

Стручно-административна лица за потребе рада Комисије су мр пх спец. Нада Пецаљ, и спец. струк. екон. Војислав Јовић, Републички фонд за здравствено осигурање

3. Комисијa за одобравање употребе лековa nilotinib, romiplostim, eltrombopag, brentuksimab vedotin, ruksolitinib, lenalidomid и obinutuzumab у лечењу осигураних лица Републичког фонда за здравствено осигурање

1. Проф. др Андрија Богдановић, Клинички центар Србије, Клиника за хематологију, председник,
2. Проф. др Небојша Анђелковић, Клинички центар Крагујевац, Клиника за хематологију, заменик председника,
3. Проф. др Ивана Урошевић, Клинички центар Војводине, Клиника за хематологију, члан,
4. Проф. др Драгана Стаматовић, Војномедицинска академија, члан,
5. Прим. др мед. Ирена Ћојбашић, Клинички центар Ниш, Клиника за хематологију,члан,
6. Aсс. др Дарко Антић, Клинички центар Србије, Клиника за хематологију, члан,
7. Др Мила Пурић, Институт за онкологију и радиологију Србије, члан,
8. Др Радмила Живковић, КБЦ Бежанијска Коса, Клиника за интерну медицину, члан,
9. Милисав Чугуровић, председник Удружења грађана за помоћ у лечењу оболелим од хроничне мијелоидне леукемије, члан.

Стручно-административна лица за потребе рада Комисије су: мр пх спец. Драгана Јанковић-Антић, др Жељко Попадић и спец. др Данијела Симовић, Републички фонд за здравствено осигурање. .

4. Комисија за одобравање употребе лекова peginterferon alfa-2a, sofosbuvir, dasabuvir, sofosbuvir/ledipasvir, ombitasvir/paritaprevir/ritonavir и elbasvir/grazoprevir у лечењу осигураних лица Републичког фонда за здравствено осигурање

1)    Проф. др Милош Кораћ, Клинички центар Србије, Клиника за инфективне и тропске болести, председник,
2)    Проф. др Владимир Ђукић, Клиничко – болнички центар „Др Драгиша Мишовић – Дедиње“, заменик председника,
3)    Проф. др Петар Сворцан, Клиничко-болнички центар „Звездара“, члан,
4)    Проф. др Томислав Преведен, Клинички центар Војводине, Клиника за инфективне болести, члан,
5)    Проф др Гордана Драговић Лукић, Институт за фармакологију, клиничку фармакологију и токсикологију, Медицински факултет Универзитета у Београду, члан,
6)    Др Марта Побор, Клинички центар Војводине, Клиника за инфективне болести, члан,
7)    Мр сци. др Татјана Цвејић-Пашић, Клинички центар Србије, Клиника за гастроентерологију и хепатологију, члан,
8)    Др Дејан Христовић, Војномедицинска академија, Клиника за инфективне и тропске болести, члан и
9)    Ивана Драгојевић, Удружење пацијената са болестима јетре „ХРОНОС“, члан      

Стручно-административна лица за потребе рада Комисије су мр пх спец. Нада Пецаљ и мр пх спец.Тања Радовић, Републички фонд за здавствено осигурање.

5. Комисија за одобравање употребе лекова gefitinib, erlotinib, afatinib alektinib, osimertinib и pembrolizumab у лечењу осигураних лица Републичког фонда за здравствено осигурање

1)    Проф. др Виолета Михаиловић Вучинић, Клинички центар Србије, Клиника за пулмологију, председник,
2)    Др Јелена Спасић, Институт за онкологију и радиологију Србије, заменик председника,
3)    Проф. др сц. мед. Бранислав Перин, Институт за плућне болести Војводине, Клиника за пулмолошку онкологију, члан,
4)    Проф. др Милан Ранчић, Клинички центар Ниш, Клиника за плућне болести, члан,
5)    Др Марта Велиновић, Клинички центар Србије, Клиника за пулмологију, члан.

Стручно-административна лица за потребе рада Комисије су др Жељко Попадић и мр пх спец. Нада Пецаљ, Републички фонд за здравствено осигурање

6. Комисије за одобравање употребе лекова sunitinib, pazopanib, cabazitaksel, enzalutamid и abirateron у лечењу осигураних лица Републичког фонда за здравствено осигурање

1. Проф. др Зоран Џамић, Клинички центар Србије, Клиника за урологију, председник,
2. Др сци. мед. Светлана Салма, Институт за онкологију Војводине, Сремска Каменица, заменик председникa,
3. Мр сци. мед. Предраг Никић, Клинички центар Србије, Клиника за урологију, члан,
4. Др Зоран Филиповић, Клиничко-болнички центар „Бежанијска коса“, члан,
5. Др сци. мед. Мирољуб Петровић, Клинички центар Ниш, Клиника за онкологију „Кнез село“, члан,
6. Др сци. мед. Сузана Матковић, Институт за онкологију и радиологију Србије, члан,
7. Др Радован Зарић, Клинички центар Крагујевац, Kлиника за урологију, нефрологију и дијализу, члан и
8. Др сци мед. Славиша Савић, Клиничко-болнички центар „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“, Клиника за урологију, члан.

Стручно-административна лица за потребе рада Комисије су др Данијела Симовић и мр пх спец. Јована Михић, Републички фонд за здравствено осигурање.

7. Комисијa за одобравање употребе лекова adalimumab, golimumab, infliksimab vedolizumab у лечењу осигураних лица Републичког фонда за здравствено осигурање оболелих од Crohn-ове болести и најтежих облика улцерозног колитиса

1.    Проф. др Дино Тарабар, Клиничко – болнички центар „Др Драгиша Мишовић - Дедиње“, Клиника за интерну медицину, Одељење гастроентерологије, председник,
2.    Асс. др сци. мед. Срђан Марковић, Клиничко – болнички центар „Звездара“,  заменик председника,
3.    Проф. др Александра Сокић-Милутиновић, Клинички центар Србије,  Клиника за гастроентерохепатологију,члан,
4.    Проф. др Наташа Здравковић, Клинички центар Крагујевац, Центар за гастроентерохепатологију, члан,
5.    Доц. др Драгана Мијач, Клинички центар Србије, Клиника за гастроентерохепатологију, члан,
6.    Асс. др сци. мед. Мирјана Стојшић, Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Клиника за педијатрију, члан,
7.    Др Олгица Латиновић-Бошњак, Клинички центар Војводине, Клиника за гастроентерологију и хепатологију, члан,
8.    Др Мирјана Цветковић, Клиничко-болнички центар „Бежанијска коса“, Клиника за интерну медицину, члан,
9.    Др Нина Ристић, Универзитетска дечја клиника, члан,
10.    Др Дуња Јакшић, Клиничко болнички центар „Земун“, члан,
11.    Др Ивана Китић, Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“, Одељење за испитивање и лечење болести органа за варење, члан,
12.    Љиљан Ђаковић, председник Удружења оболелих од Crohn-ове болести и улцерозног колитиса „УКУКС“, члан.

Стручно-административна лица за потребе рада Комисије су мр пх спец. Нада Пецаљ, мр пх спец. Драгана Јанковић-Антић и др Жељко Попадић, Републички фонд за здравствено осигурање.

8. Комисија РФЗО за лечење ретких болести

1.    Проф. др Ивана Новаковић, Институт за хуману генетику, Медицински факултет Универзитета у Београду, председник,
2.    Проф. др Милан Петаков, Клиника за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма, Клинички центар Србије, заменик председника,
3.    Проф. др Ђуро Мацут, Клиника за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма, Клинички центар Србије, члан,
4.    Проф. др Андрија Богдановић, Клиника за хематологију, Клинички центар Србије, члан,
5.    Проф. др Ведрана Милић Рашић, Клиника за неурологију и психијатрију за децу и омладину, члан,
6.    Проф. др Ивана Кавечан, Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, члан,
7.    Проф.  др Арсен Ристић, Клиника за кардиологију, Клинички центар Србије, члан,
8.    Доц. др спец. педијатрије и спец. клиничке генетике Горан Чутурило, Универзитетска дечија клиника, Београд, члан,
9.    Доц. др Маја Ђорђевић, Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“, члан,
10.    Др сци. мед. Славица Остојић, Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“, члан,
11.    Др Јелена Вујовић, Клиника за неурологију и психијатрију за децу и омладину Београд, члан,
12.    Др Душанка Марковић спец. имунологије, Клинички центар Ниш, Центар за медицинску биохемију – Кабинет за имуно-хемијску дијагностику, члан,
13.    Прим. др Весна Бранковић, спец. дечје неурологије, Клиника за неурологију и психијатрију за децу и омладину, члан,
14.    Горјана Ајзинберг, Удружење пацијената са ретким туморима, члан,
15.    Давор Дубока, Национална организација за ретке болести Србије, члан.

Стручно – административне послове за потребе рада Комисије обављају запослени у Дирекцији Републичког фонда за здравствено осигурање, др Жељко Попадић, дипл. правник Бојана Аврамовић-Илић и    спец. струк. екон. Војислав Јовић.

9. Комисија за одобравање употребе лекoва pembrolizumab, nivolumab, vemurafenib, dabrafenib, kobimetinib и trametinib у лечењу осигураних лица Републичког фонда за здравствено осигурање

1) Проф. др Данијела Добросављевић Вукојевић, Клинички центар Србије, Клиника за дерматовенерологију, председник
2) Проф. др Лидија Кандолф Секуловић, Војномедицинска академија, Клиника за кожне и полне болести, заменик председника,
3) Доц. др Борислава Николин, Институт за онкологију Војводине, Клиника за интерну онкологију, члан,
4) Доц. др Горан Стевановић, Клинички центар Ниш, Клиника за пластичну и           реконструктивну хирургију, члан,
5) Др сци. мед. Владимир Видовић, Институт за онкологију Војводине, Клиника за интерну онкологију, члан,
6) Др сци. мед. Сузана Матковић, Институт за онкологију и радиологију Србије, члан,
7) Саво Пилиповић, Удружење пацијената оболелих од меланома, члан.

Стручно-административна лица за потребе рада Комисије су мр пх. спец. Весна Вуковић Којовић, дипл. економиста Јелена Лазаревић и спец. струк. екон. Војислав Јовић, Републички фонд за здравствено осигурање

10. Комисија за одобравање употребе лекoва bevacizumab и olaparib у лечењу осигураних лица Републичког фонда за здравствено осигурање

1. Проф. др Aлександар Стефановић, Клинички центар Србије, Клиника за гинекологију и акушерство, председник,
2. Проф. др Живко Перишић, ГАК Народни фронт, заменик председникa,
3. Проф. др Аљоша Мандић, Институт за онкологију Војводине, Сремска Каменица, члан,
4. Мр сц. мед. Илинка Тодоровска, Клинички центар Ниш, члан,
5. Др Маријана Миловић Ковачевић, Институт за онкологију и радиологију Србије, члан,
6. Др Јелена Бојовић, Клинички центар Крагујевац, члан,
7. Др Александар Дмитровић, Клинички центар Србије, Клиника за гинекологију и акушерство, члан.,

Стручно-административна лица за потребе рада Комисије су мр пх спец. Слађана Лешић и мр пх мед. био. Јелена Накић, Републички фонд за здравствено осигурање

11. Комисија за одобравање употребе лекa sorafenib у лечењу осигураних лица Републичког фонда за здравствено осигурање

1.    Проф. др Драган Томић, Клинички центар Србије, Ургентни центар, Клиника за ургентну интерну медицину, председник,
2.    др Марија Ристић, Институт за онкологију и радиологију Србије, заменик председника,
3.    Доц. др Небојша Манојловић, Војномедицинска академија, Клиника за гастроентерологију и хепатологију, члан,
4.    др спец. Немања Петровић, Институт за онкологију Војводине Сремска Каменица, Клиника за интерну онкологију, члан,
5.    Асс. мр др Александар Даговић, Клинички центар Крагујевац, члан,
6.    Асс. др Марија Бранковић, КБЦ Бежанијска Коса, члан,
7.    Aсс. др Данијел Галун, Клинички центар Србије, члан.

Стручно-административна лица за потребе рада Комисије су мр пх спец. Нада Пецаљ и мр пх спец. Марија Ненадић, Републички фонд за здравствено осигурање.

12. Комисија за одобравање употребе лекa etanercept, ustekinumab и sekukinumab  у лечењу осигураних лица Републичког фонда за здравствено осигурање

1.    Проф. др Милош Николић, Клинички центар Србије, Клиника за дерматовенерологију, председник,
2.    Проф. др Мирјана Милинковић Срећковић, Клинички центар Србије, Клиника за дерматовенерологију, заменик председника,
3.    Проф. др Жељко Мијушковић, Војномедицинска академија, Клиника за кожне и полне болести, члан,
4.    Проф. др Зорица Гајинов, Клинички центар Војводине, Клиника за кожне и полне болести, члан,
5.    Проф. др Драган Јовановић, Клинички центар Ниш, Клиника за кожне и полне болести, члан.

Стручно-административна лица за потребе рада Комисије су мр пх мед. био. Милица Стевановић и мр пх Маја Спасић - Николић, Републички фонд за здравствено осигурање.

13. Комисијa за одобравање употребе лекa aflibercept у лечењу осигураних лица Републичког фонда за здравствено осигурање

1)    Доц. др Дијана Рисимић, Клинички центар Србије, Клиника за очне болести, председник;
2)    Др сци. мед. Дејан Рашић, Клинички центар Србије, Клиника за очне болести, заменик председника;
3)    Др Мирослав Јеремић, Клинички центар Србије, Клиника за очне болести, члан;
4)    Пуковник проф. др Мирослав Вукосављевић, Војномедицинска академија, Клиника за очне болести, члан;
5)    Пуковник доц. др сци. мед. Мирко Ресан, Војномедицинска академија, Клиника за очне болести, члан;
6)    Проф. др Мирослав Стаменковић, Клиничко болнички центар „Звездара“, Клиника за очне болести „Проф др Иван Станковић“, члан.

Стручно-административна лица за потребе рада Комисије су мр пх спец. Маја Спасић-Николић и мр пх спец. Марија Ненадић, Републички фонд за здравствено осигурање.

 

 

Комисије (I)

ЦКЛ (Централна комисија за лекове)

Стручне поткомисије за лекове