Кабинет - Дирекција

У Дирекцији Републичког фонда послови се организују у Кабинету директора Републичког фонда и посебним организационим јединицама – секторима.

Кабинет директора Републичког фонда за здравствено осигурање

У Кабинету директора организује се рад и пословање Републичког фонда, закључују уговори у име РФЗО, координира рад у дирекцији и филијалама Републичког фонда, образују стручне комисије и именују њихови чланови, обавља интерна ревизија пословања РФЗО, ...

У оквиру Кабинета формиран је Центар за информисање јавности, где се обављају послови обавештавања јавности у вези са пословањем РФЗО.

Детаљнији опис послова Кабинета директора Републичког фонда можете погледати овде.

в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање: проф. др Сања Радојевић-Шкодрић

Шеф кабинета директора Републичког фонда: мр пх спец Јована Симановић

 

Сектори:

СЕКТОР ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ

У Сектору за здравствено осигурање обавља се припремa општих аката из области здравственог осигурања и многи други.

Детаљнији опис послова Сектора за здравствено можете преузети овде.

Директор сектора:  др Рада Милићевић

Контакт тел: 011/2053-830

СЕКТОР ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У ИНОСТРАНСТВУ

У Сектору за остваривање здравствене заштите у иностранству обавља се утврђивање начина и поступка остваривања здравственог осигурања у иностранству као и услови за упућивање осигураних лица на лечење у иностранство и многи други.

Детаљнији опис послова Сектора за остваривање здравствене заштите у иностранству можете преузети овде.

Заменик Директор сектора:  Даница Лукић

Заменик Директор сектора:  Милош Шукало

Контакт тел: 011/2053-727

Контакт тел: 011/2053-725

СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ

У Сектору за финансије обављају се послови припреме, израде и праћења реализације финансијског плана, израда анализа и извештаја у вези са остваривањем финансијског плана као и многи други.

Детаљнији опис послова Сектора за финансије можете преузети овде.
Директор сектора:  Светлана Тадин

Контакт тел: 011/2053-764

СЕКТОР ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У Сектору за јавне набавке обављају се послови спровођења централизованих јавних набавки лекова, уградног материјала, санитетског и медицинског потрошног материјала, материјала за дијализу и осталих роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке у име и за рачун здравствених установа из Плана мреже здравствених установа, у складу са законом и многи други.

Детаљнији опис послова Сектора за јавне набавке можете преузети овде.
Директор сектора: Саша Шљиванчанин

Контакт тел. (за централизоване поступке јавних набавки за потребе ЗУ): 011/2053-623
Контакт тел. (за јавне набавке за потребе РФЗО): 011/2053-819

СЕКТОР ЗА ЛЕКОВЕ И ФАРМАКОЕКОНОМИЈУ

У Сектору за лекове и фармакоекономију обављају се послови пријема и обраде захтева за стављање лекова на Листу лекова, израде решења о  стављању, односно скидању лекова са Листе лекова у складу са законом, израде стручних мишљења, стручно-методолошких упутстава у вези Листе лекова и листе чекања, израђују решења о образовању комисија и подкомисија за лекове, а и великој мери се обавља и сарадња са Министарством здравља, Агенцијом за лекове и медицинска средства Србије и Службеним гласником РС.

Детаљнији опис послова у Сектору за лекове и фармакоекономију можете погледати овде.
Директор сектора:

Контакт тел: 011/2053-813

СЕКТОР ЗА УГОВАРАЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ, МЕДИЦИНСКЕ ПОСЛОВЕ И ПРОЦЕНУ НОВИХ ТЕХНОЛОГИЈА

У Сектору за уговарање здравствене заштите, медицинске послове и процену нових технологија обављају се припреме општих аката којима се утврђују услови, критеријуми и мерила за закључивање уговора са установама и другим субјектима који пружају здравствене услуге и многи други

Детаљнији опис послова Сектора за уговарање здравствене заштите можете погледати овде.
Директор сектора: др Мирјана Узуновић-Мако

Контакт тел: 011/2053-781

СЕКТОР ЗА КОНТРОЛУ

У Сектору за контролу обављају се контроле извршења уговора о спровођењу и финансирању здравствене заштите потписаних са здравственим установама и другим носиоцима здравствене службе.

Детаљнији опис послова Сектора за контролу можете погледати овде.
Директор сектора:

Контакт тел: 011/2053-822

Пријаве и  жалбе  у вези са остваривањем права из обавезног здравственог осигурања, осигурана лица могу доставити Сектору за контролу путем:
E-mail: Fax: 011/2053-885
СМС поруке на број телефона: 064/852-2653

СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ И ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

У Сектору за развој и информационе технологије обављају се послови у вези са информационим системом Републичког фонда за здравствено осигурање.

Овај сектор задужен је за вођење основних евиденција о осигураницима и оствареним правима из здравственог осигурања, за послове одржавања и развоја информационог система РФЗО, за анализу и пројектовање електронске матичне евиденције осигураника, ...

Детаљнији опис послова Сектора за развој и информационе технологије можете погледати овде.
Директор сектора: 

Контакт тел: 011/2053-706

СЕКТОР ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ

У Сектору за интерну ревизију обаваљају се послови оперативног планирања, организовања и извршавања задатака ревизије, односно тестирање, анализирање и оцењивање свих пословних функција из надлежности Републичког фонда и његових организационих јединица, у складу са најбољом струковном праксом и стандардима интерне ревизије, усклађеним са Међународним стандардима професионалне праксе интерне ревизије и кодексом струковне етике интерних ревизора кроз промену примене закона и поштовања правила интерне контроле и многи други.

Детаљнији опис послова Сектора за интерну ревизију можете погледати овде.

Директор сектора:  Весна Грозданић Ивановић

Контакт тел: 011/2053-629

СЕКТОР ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ

Овај сектор обавља послове у вези са планирањем људских ресурса Републичког фонда; остваривањем права из радних односа и стамбених питања запослених у Републичком фонду и пружања стручне помоћи из ове области филијалама Републичког фонда; регулисањем радно-правног статуса  лица ангажованих ван радног односа, израде акта о организацији и систематизацији послова, ...

Детаљнији опис послова Сектора за људске ресурсе можете погледати овде.
Директор сектора: Ива Лукић Ђорђевић

Контакт тел: 011/2053-830

СЕКТОР ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ И ИМОВИНУ

У Сектору за опште послове и имовину обављају се послови ажурирања евиденција о имовини Републичког фонда и објектима које Републички фонд користи и многи други.

Детаљнији опис послова Сектора за опште послове и имовину можете погледати овде.

Заменик Директор сектора: Александар Антић

Контакт тел: 011/2053-668

СЕКТОР ЗА ИНВЕСТИЦИОНО И ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ

У Сектору за инвестиционо и текуће одржавање, обављају се послови у вези са инвестиционим и текућим одржавањем пословних објеката Републичког фонда и многи други.

Детаљнији опис послова Сектора за инвестиционо и текуће одржавање можете погледати овде.

Директор сектора:

Контакт тел: 011/2053-668

СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ, ЗАСТУПАЊЕ И НАКНАДУ ШТЕТЕ

У Сектору за правне послове, заступање, и накнаду штете обављају се послови у вези са инвестиционим и текућим одржавањем пословних објеката Републичког фонда и многи други.

Детаљнији опис послова Сектора за правне послове, заступање, и накнаду штете можете погледати овде.

Директор сектора: Жељко Макарић

Контакт тел: 011/2053-651

СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИОНУ БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА

У Сектору за информациону безбедност и заштиту података, обављају се послови предлагања и спровођења стратегије Републичког фонда по питању информационе безбедности и заштите података и многи други.

Детаљнији опис послова Сектора за информациону безбедност и заштиту података можете погледати овде.

Директор сектора:

Контакт тел:

СЕКТОР ЗА КООРДИНАЦИЈУ РАДА ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА

У Сектору за координацију рада организационих јединица, обављају се послови израде општих аката, поднесака из надлежности Сектора и многи други.

Детаљнији опис послова Сектора за координацију рада организационих јединица можете погледати овде.

Директор сектора:

Контакт тел:

СЕКТОР ЗА ИНФОРМИСАЊЕ ЈАВНОСТИ

У Сектору за информисање јавности, сарадњу са осигураницима, удружењима пацијената и особа са инвалидитетом обављају се послови информисања јавности преко средстава јавног информисања, интернет презентације Републичког фонда за здравствено осигурање и друштвених мрежа, осигураницима и њиховим удружењима  пружа се помоћ у остваривању права из здравственог осигурања, послови припреме  и реализације промотовних активности, координација са другим установама и институцијама у прикупљању информација за средства јавног информисања.


Директор сектора: Александра Беслаћ

Контакт тел: 011/2053-815

Е-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

end faq