Извештај о извршеним контролама

Уговорним односом између Републичког фонда и давалаца здравствених услуга наглашена је обавеза наменског трошења пренетих средства по елементима из уговора. Републички фонд у складу са одредбама Закона о здравственом осигурању организује и спроводи контролу извршавања закључених уговора са даваоцима здравствених услуга која, између осталог, обухвата и контролу законитог и наменског коришћења финансијских средстава обавезног здравственог осигурања. Такође, у оквиру контроле извршавања закључених уговора са даваоцима здравствених услуга, Републички фонд организује и спроводи контролу остваривања права у вези положаја и права осигураних лица,  мониторинга над процесом здравствене заштите и испуњавања уговорних обавеза у погледу обима и  садржаја пружених услуга, како би се обезбедили услови да осигурана лица остварују права из обавезног здравстеног осигурања на уједначен начин и у складу са позитивним прописима

Извештај о извршеним контролама у периоду 01.01-30.06.2015. године можете погледати ОВДЕ