ИЗМИРИВАЊЕ ОБАВЕЗА РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ

У вези информација које су објављене у појединим писаним и електронским медијима о неизмиреним обавезама Републичког фонда за здравствено осигурање и здравствених установа, у висини од 9,6 милијарди динара, обавештавамо осигуранике и јавност да Републички фонд нема доспелих а неизмирених обавеза према својим повериоцима као ни према здравственим установама са којима има закључен уговор о пружању и финансирању здравствене заштите за 2015. годину.    

Републички фонд редовно измирује своје обавезе према здравственим установама, у складу са роковима прописаним законским и подзаконским актима који прописују рокове измирења обавеза и то у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама између корисника јавних средстава и привредних субјеката када су корисници јавних средстава дужници. Наведеним законом за Републички фонд је од 1. јануара 2015. године, одређен рок плаћања до 90 дана, којег рока се Републички фонд у потпуности придржава.

На дан 17.8.2015. године Републички фонд је измирио уговорне обавезе за други део јула 2015. и то за лекове, санитетски и медицински материјал, крв и продукте од крви, цитостатике, лекове по посебном режиму, лекове за хемофилију и уградне материјале а за први део августа 2015. године, измирене су обавезе за материјалне и остале трошкове, за превоз запослених за месец август и материјал за дијализу за први део јула. Републички фонд је измирио обавезе за издате лекове на рецепт и извршио плаћање апотекама по фактурама за месец мај 2015. и за помагала на налог по фактурама за месец јун 2015. Установама специјализоване рехабилитације извршен је пренос средстава закључно са дугим делом јула, по Предрачуну средстава. На исти начин извршен је и пренос институтима и заводима за јавно здравље.

Због блокаде подрачуна 17 здравствених установа а ради несметаног пружања здравствене заштите осигураним лицима, на предлог Министарства здравља, Влада Републике Србије је, дана 25. јуна 2015. године, донела акт којим је омогућено Републичком фонду да путем асигнације, измирује обавезе здравствених установа према повериоцима за лекове, крв и продукте од крви, енергенте, материјалне и остале трошкове, чиме је омогућено функционисање здравствених установа и измиривање обавеза према добављачима, како исти не би трпели последице због блокаде подрачуна установа. Путем асигнације Републички фонд је закључно са 14.8.2015. године, извршио пренос средстава у износу од 296.696.753,33 динара. Реализација уговора о асигнацији се спроводи свакодневно, по достављеној документацији од стране здравствене установе којој је подрачун у блокади.

Напомињемо да су здравствене установе самостални правни субјекти са својством правног лица, које су дужне да послују у складу са позитивним прописима који се односе на све кориснике јавних средстава, да се придржавају рокова за измирење обавеза прописаних законом, као што се тих рокова придржава и Републички фонд. Надзор над спровођењем Закона о роковима измирења новчаних обавеза код свих корисника врши Министарство финансија а не Републички фонд. Напомињемо да је у претходном периоду констатовано да су поједине здравствене установе неправилно и неажурно евидентирале обавезе и измиривање обавеза у апликацији „рино“ Управе за трезор.

Подаци о обавезама које су исказане на интернет страници Министарства финансија не односе се на обавезе Републичког фонда, већ на обавезе здравствених установа према повериоцима за робе и услуге. Републички фонд је и у претходном периоду обавестио Министарство финансија да изнети подаци не представљају обавезе Републичког фонда, већ здравствених установа и да се обавезе здравствених установа приписују  Републичком фонду, који на пословање установа и на измиривање њихових обавеза не може да утиче.

Републички фонд закључује уговоре са здравственим установама, које су посебна правна лица и нису индиректни корисници средстава Републичког фонда, већ средства за рад могу остварити и из других извора. Напомињемо да je уговорним односом између Републичког фонда и давалаца здравствених услуга наглашена обавеза наменског трошења пренетих средства по наменама из уговора. У складу са одредбама Закона о здравственом осигурању Републички фонд организује и спроводи контролу извршавања закључених уговора са даваоцима здравствених услуга која, између осталог, обухвата и контролу законитог и наменског коришћења финансијских средстава обавезног здравственог осигурања. Контрола наменског трошења средстава за крајњи циљ има увођење финансијске дисциплине и усмеравање здравствених установа да средства обавезног здравственог осигурања користе у складу са законским и подзаконским актима и да редовно измирују обавезе према добављачима.

У циљу потпуне транспарентности у извршавању обавеза, Републички фонд свакодневно на сајту објављује податке о свим плаћањима која врши према здравственим установама, по наменама из уговора, као и о плаћањима према повериоцима за медицинско техничка помагала и према апотекама за издате лекове на рецепт.

Још једном напомињемо да Републички фонд, нема доспелих неизмирених обавеза према здравственим установама. Кашњење у измиривању обавеза према повериоцима од стране здравствених установа не може се довести у везу са преносом средстава од стране Републичког фонда за здравствено осигурање здравственим установама. Такође, Републички фонд је обавестио надлежна Министарства о непрецизно исказаним подацима о неизмиреним обавезама и замолио  Министарство финансија да у прегледу из регистра посебно исказује податке за Републички фонд а посебно податке за здравствене установе и утврдити разлоге због којих установе са закашњењем измирују своје обавезе.