Блокада подрачуна здравствених установа

Датум последње измене уторак, 25.08.2015.

 

У току 2015. године подрачуни појединих здравствених установа из Плана мреже здравствених установа су блокирани, по основу извршних судских наслова, из ког разлога здравствене установе нису у могућности да измирују обавезе према добављачима за лекове, медицинска средства, крв и лабилне продукте од крви, дијализни материјал, исхрану болесника, енергенте и остале трошкове.

Републички  фонд за здравствено осигурање је поводом наведеног, а у циљу несметаног и континуираног остваривања права осигурних лица на здравствену заштиту, предузимао активности из своје надлежности, и Дописом од 10.06.2015. године, обавестио здравствене установе о начину пружања здравствене заштите осигураним лицима у случају блокаде буџетског подрачуна здравствене установе. Здравствене установе чији су буџетски подрачуни у блокади обавештене су да поступају у складу са Правилником о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања, односно да изабрани лекари упућују осигурана лица у друге најближе здравствене установе на подручју филијале или ван подручја филијале, ради остваривања права осигураних лица на здравствену заштиту.

Влада Републике Србије је 15.01.2015. године донела Закључак којим је наведено да је Влада сагласна да се изузетно у 2015. години принудном наплатом неће теретити  средства намењена запосленима у здравственим установама из Плана мреже здравствених установа. По наведеном Закључку Републички фонд поступа од дана доношења, приликом преноса средстава по закљученим уговорима са здравственим установама из Плана мреже.

Како се не би угрозило Уставом загарантовано право на здравствену заштиту грађана, и омогућило да здравствене установе и поред блокаде подрачуна наставе са пружањем здравствене заштите у прописаном обиму и садржају, Влада Републике Србије је дана, 25.06.2015. године донела Закључак, којим је наведено да је Влада сагласна да изузетно у 2015. години Републички фонд за здравствено осигурање асигнацијом измирује обавезе према здравственим установама из Плана мреже којима су блокирани подрачуни, а по доспелим обавезама здравствених установа према повериоцима за испоручене лекове, медицинска средстава, крв и лабилне продукте од крви, дијализни материјал, исхрану болесника, енергенте и остале трошкове, који се финансирају из средстава обавезног здравственог осигурања.

На основу наведеног закључка Дирекција Републичког фонда је  дала Инструкцију  дана 02.07.2015. године, свим својим филијалама о начину реализације наведеног закључка, са прецизним наводима о поступању како здравствених установа чији су буџетски подрачуни у блокади тако и филијала.

Тренутно су блокирани подрачуни 16 здравствених установа и то:ДЗ Приштина, ЗЦ Књажевац, ДЗ Житорађа, ДЗ Лесковац, СПБ Бујановачка бања, КБЦ Приштина, ДЗ Ћуприја, ДЗ Стари град, ЗЗЗ студената Ниш, ЗЦ Сурдулица, ЗЦ Кладово, ЗЦ Ужице, ДЗ Лебане, ДЗ Смедеревска Паланка, ДЗ Мерошина, ДЗ Горњи Милановац.

Законом о здравственом осигурању Републички фонд је задужен да обезбеђује и спроводи здравствено осигурање, да преузима мере и активности које омогућавају да интерес осигураног лица, представља основу система обавезног здравственог осигурања, као и да осигурано лице што лакше заштити и оствари своја права, а посебно право на здравставену заштиту у здравственим установама.
Републички фонд је одржао радне састанке са руководством здравствених установа којима су блокирани подрачуни, а ради начина и поступка реализације горенаведеног Закључка. Здравственим установама су дата појашњења у вези припреме и достављања документације и уговора о асигнацији. Поједине установе су имале дилеме о начину поступања, те су на састанцима дати одговори на сва спорна питања те се очекује да све  установе које су у блокади у што краћем року  доставити филијалама Републичког фонда већи број уговора о асигнацији на реализацију. Наведеним Уговорима о асигнацији, подразумева се, да ће плаћање према добављачу за испоручена добра или пружене услуге,  уместо здравствене установе чији је  подрачун у блокади, вршити  Републички фонд.

На дан 21.8.2015. године, у блокади је 16 здравствених установа. Уговоре о осигнацији реализује 14 установа, док Здравствени центар Гњилане и Дом здравља Приштина нису доставиле ни један уговор.

Вредност спроведених асигнација је 350.890.246,10 динара.

Реализована вредност уговора по установама:

  • Здравствени центар Ужице око 214 милиона динара,
  • Дом здравља Лесковац - 52 милиона динара,
  • Дом здравља Стари град - 20 милиона динара
  • Здравствени центар Сурдулица - 19 милона динара
  • Здравствени центар Књажевац - 18 милона динара.

Треба напоменути да документација коју достављају здравствене установе у појединим случајевима није комплетна или није попуњена правилно, те се из тог разлога уговори о асигнацији одмах не могу  реализовати.

Филијале Републичког фонда свакодневно упозоравају здравствене установе које су у блокади на обавезу поступања у складу са Закључком, како би се измиривањем обавеза према добављачима обезбедила континуирана здравствена заштита осигураним лицима, и исте  свакодневно помажу здравственим установама у припреми документације.Филијале  такође, обавештавају и осигурана лица о начину остваривања права на здравствену заштиту у периоду док су установе у блокади.

Републички фонд ће као и до сада, пружити сву помоћ здравственим установама на припреми и благовременом достављању уговора о асигнацији на реализацију и предузети све активности из своје надлежности ради поступања по Закључку Владе. Здравствене установе и осигурана лица се увек могу обратити филијалама Републичког фонда за сваку помоћ или консултацију у поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања.