Лекови које набављају здравствене установе

Републички фонд за здравствено осигурање  спровео је поступак централизоване јавне набавке за лекове за 2015. годину, у складу са Уредбом о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке („Сл.гласник РС“, бр.29/13,49/13,51/13-исправка,86/13 и 119/14), коју је донела Влада. На основу наведене Уредбе, за највећи број лекова са Листе лекова, поступак јавне набавке спровео је РФЗО, док је за одређени број лекова са Листе лекова обавеза здравствене установе да обезбеди количине лека потребне за пружање здравствене заштите осигураних лица.

За све лекове са Листе А и Листе А1 (осим галенског лека диазепам раствор за ректалну примену) поступак централизоване јавне набавке спровео је РФЗО. У погледу лекова са Листе Б лекова, у прилогу је списак појединачно наведених лекова које је здравствена установа дужна да обезбеди за потребе осигураних лица. Лекове са Листе Б лекова, који нису садржани у овом списку, обезбеђује  РФЗО кроз поступак централизованих јавних набавки, а у складу са Уредбом Владе.

За лекове са Листе Ц лекова, обавеза надлежне здравствене установе је да обезбеди следеће лекове: памидронска киселина (Аредиа,прашак и растварач за раствор за инфузију), ибандронат ( Бондронат, концентарт за раствор за инфузију), ибандронска киселина (Алводрониц, концентрат та раствор за инфузију), золедронска киселина (Зомета, прасак за раствор за инфузију, Золедронате Фармасвис, концентрат за раствор за инфузију, Зитомера, концентрат раствор за инфузију и Золендронат Алвоген, концентрат за раствор за инфузију), рилузол (Рилутек филм тбл). За све друге лекове са Листе Ц лекова поступак јавне набавке спровео је РФЗО.

Сви подаци о спроведеним поступцима централизоване јавне набавке, као и изабраним добављачима и постигнутим ценама у поступцима које је спровео РФЗО објављени су на сајту РФЗО-а у банеру "јавне набавке".

Када осигурано лице личним средствима купи лек са Листе лекова који се не обезбеђује преко Централизованих јавних набавки, а здравствена установа која је била дужна да га обезбеди није имала лек, може да поднесе захтев за рефундацију матичној филијали РФЗО.

Уз захтев осигурано лице треба да поднесе медицинску документацију са оригиналним и фискалним рачуном о куповини лека.

Осигураном лицу матична филијала извршиће рефундацију трошкова купљеног лека када утврди да је захтев осигураног лица основан.