Обавештење у вези са електронском пријавом на обавезно социјално осигурање

Почев од 06.01.2014. године укидају се кориснички налози за подношење електронске пријаве на порталу Републичког фонда за здравствено осигурање.

Обавештавамо послодавце који су са матичном филијалом закључили Уговор о електронској пријави на обавезно социјално осигурањеда ће 06.01.2014. године престати са радом Портал РФЗО за послодавце који је намењен подошењу електронске пријаве на обавезно социјално осигурање, као и да ће дана 05.01.2014. године у 24,00 h бити укинути сви кориснички налози обвезника подношења пријаве на обавезно социјално осигурање, који су издати на основу Уговора о електронској пријави на обавезно  социјално  осигурање.

Истовремено Вас обавештавамо да ће у складу са чланом 6. Уговора исти бити раскинут.

Послодавци који после 05.01.2014. године нису технички опремљени за подношење електронске пријаве преко Портала Централног регистра, дужни су да обезбеде  подношење електронске пријаве преко правног или физичког лица које поседује овлашћење за подношење пријаве и квалификовани  електронски сертификат  у складу са чланом 4а став 2. Уредбе о садржини, обрасцу и начину подношења јединствене пријаве на обавезно социјално осигурање, јединственим методолошким принципима и јединственом кодексу шифара за унос података у Јединствену базу Централног регистра обавезног социјалног осигурања.

Образложење:

Чланом 12. Уредбе о изменама и допунама  Уредбе о садржини, обрасцу и начину подношења јединствене пријаве на обавезно социјалнно осигурање, јединственим методолошким принципима и јединственом кодексу шифара за унос података у Јединствену базу Централног регистра обавезног социјалног осигурања („Службени гласник РС“ бр. 124/12) прописано је да подносилац јединствене пријаве – правно лице јединствену пријаву у електронском облику може подносити посредством Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Републичког фонда за здравствено осигурање и Националне службе за запошљавање најдаље до истека једне године од дана ступања на снагу ове Уредбе.

Обзиром да је ова Уредба ступила на снагу 06.01.2013. године, то значи да наведени рок истиче 05.01.2014. године, па се на основу наведене Уредбе укидају кориснички налози за подношење електронске пријаве на порталу Републичког фонда за здравствено осигурање и раскидају Уговори о електронској пријави на обавезно социјално осигурање.